Handelsbetingelser

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.
 
Betaling
Hos os har du følgende muligheder for betaling:
· Betaling online med Dankort, Mastercard, Maestro, Visa og JCB
· Betaling online med E-Dankort (fungerer som en bankoverførsel).
Pengene hæves først, når varen afsendes. Der kan aldrig hæves et større beløb end det, du har godkendt.


Leveringstid og –sted for leverancerne
Alle leverancer sker Ab fabrik, med mindre andet er skriftligt aftalt. Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Når køber er forpligtet til at afhente varen og INFRA GROUP holder den klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt. Såfremt der aftales andet leveringssted end INFRA GROUPS adresse, sker transporten dertil incl. evt. pålæsning for købers regning og risiko med mindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.

 

Undersøgelsespligt og reklamation
Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at varen lider af en mangel, skal køberen såfremt man vil påberåbe sig manglen, give INFRA GROUP skriftlig meddelelse herom inden for 24 timer fra levering.
Har køber ikke inden for 24 måneder fra INFRA GROUPS leveringstidspunktet, foretaget skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangels-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende. Reklamationsretten dækker konstruktionsfejl, produktionsfejl, materialefejl og komponentfejl. Alle andre fejl kan der ikke reklameres over. Reklamationsretten dækker ikke såfremt fejl og defekter opstår på grund af transportskade, fejlmontering, installationsfejl, overbelastning, vold mod produktet, utilsigtet brug af produktet, manglende vedligeholdelse, manglende kendskab til brug af produktet eller andre lignende forhold som INFRA GROUP ikke har indflydelse på. .
I tvivlstilfælde skal der rettes henvendelse til INFRA GROUP inden montage sker.
 
Reklamationsret
Købelovens magelsregler finder anvendelse på varekøb. Der ydes 2 års reklamationsret på alle produkter købt hos Infra Group. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side er ikke dækket af reklamationsretten.
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles INFRA GROUP inden rimelig tid efter manglen/fejlen er opdaget. Hvis du reklamerer indenfor 2 mdr. efter at fejlen/manglen er opdaget er reklamationen altid rettidig. Kunden opfordres på det kraftigste til at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af processen grundet fejlsøgning. Forbrugeren har ret til omlevering, såfremt at reklamationen er berettiget, og at omlevering ikke medfører urimelige omkostninger.
Har du sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil du altid få tilsendt en mail, når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation.
Forsvarlig returnering
Alle produkter der returneres til INFRA GROUP skal være forsvarligt indpakket. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. Kontakt os altid inden returnering af en vare.
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål er du velkommen til at kontakte os på infragroup@infragroup.dk eller telefon 55552222.
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til infragroup@infragroup.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Fortrydelsesret
I private forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet og efterfølgende bliver fragtet til forbrugeren har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Skulle købet fortrydes inden for 14 dage tilbagebetaler vi hele varekøbsbeløbet. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.
Du har 14 dages fortrydelsesret og du skal i denne periode give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives på infragroup@infragroup.dk. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Ved nægtet modtagelse modregnes returfragten det beløb der tilbagebetales. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur, må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Returadressen er følgende:
INFRA GROUP
Industrivej 17
5750 Ringe

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos os. Beløbet for varerne vil som udgangspunkt blive indsat på det betalingskort der blev benyttet ved bestillingen. Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget.


Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle vare betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur.

Mangler

Viser det sig, at varen er behæftet med mangler har INFRA GROUP ret til at foretage afhjælpning. INFRA GROUP kan dog vælge at lade andre foretage udbedringen. I så fald har INFRA GROUP ret til at få udleveret defekte dele, som er erstattet af INFRA GROUP. Såfremt det af disse dele fremgår, at INFRA GROUP er uden skyld i den skete skade, forbeholder INFRA GROUP sig ret til at kræve betaling for produkterne samt kræve tilbagebetaling af eventuel ydet erstatning
Kun såfremt INFRA GROUP ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve sin omkostning herved dækket af INFRA GROUP.
Køber bærer selv risikoen for, at INFRA GROUPS leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.

Ansvarsbegrænsning

INFRA GROUP er kun ansvarlig for fejl ved INFRA GROUPS leverancer, hvis køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge INFRA GROUPS eventuelle anvisninger. INFRA GROUPS ansvar er begrænset til fejl i INFRA GROUPS egne leverancer men ikke for fejl, der opstår i forbindelse med at INFRA GROUPS leverancer føjes ind i eller til andres leverancer.
INFRA GROUP er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller dennes kunder eller andre brugere af INFRA GROUPS leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være indføjet.
I det omfang INFRA GROUP måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde INFRA GROUP skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker udover de i disse betingelser fastsatte begrænsninger.
Købers eventuelle erstatningskrav kan aldrig overstige den samlede kontraktsum for den eller de af INFRA GROUPS ydelser, der konkret knytter sig til den eller de ansvarspådragende fejl i leverancen.
Vi tager forbehold for prisstigninger og trykfejl.
 
Produktansvar
INFRA GROUP fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem INFRA GROUP og køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til INFRA GROUPS leverancer. Hvis INFRA GROUP mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra købers kunder, disses kunder eller andre senere brugere af INFRA GROUPS leverancer, er køber i det indbyrdes forhold mellem INFRA GROUP og køber forpligtet til at friholde
INFRA GROUP for ethvert sådant krav samt dække INFRA GROUPS rimelige omkostninger til forsvar herimod.

 
Immaterielle rettigheder og fortrolighed
Alle INFRA GROUPS immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver INFRA GROUPS ejendom. Køber har ikke ret til uden INFRA GROUPS skriftlige samtykke at give tredjemand kendskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af INFRA GROUP ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra INFRA GROUP til køber tilhører INFRA GROUP. Uden samtykke fra INFRA GROUP må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.
 
Force majeure
I tilfælde af force majeure er INFRA GROUP fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt INFRA GROUP eller INFRA GROUPS underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende med mindre det kan påvises, at INFRA GROUP med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.
 
Lovvalg og værneting
Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem INFRA GROUP og køber skal afgøres efter dansk ret ved INFRA GROUPS hjemting eller Sø- og Handelsretten i København, efter INFRA GROUPS valg.

Persondatapolitik hos INFRA GROUP Danmark
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos INFRA GROUP Danmark.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

INFRA GROUP Danmark indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
- Besøger vores hjemmeside
- Gennemfører et køb af vores produkter
- Opretter en kundekonto
- Tilmelder dig vores nyhedsbrev
- Anmelder vores hjemmeside
- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.infragroup.dk og www.a39.dk er INFRA GROUP Danmark, Industrivej 17, 4740 Ringe.

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 24 måneder efter, at du har modtaget din vare.


Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. Danske Fragtmænd, med henblik på levering af dine indkøb.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden.

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem Webex ApS, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Webex datacentre.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse infragroup@infragroup.dk.

Fortsæt